Hais Lus Hmoob

Learningworks Yog Dabtsi?

Tsim xyoo 2000, LearningWorks yog ib qho kev tshwj xeeb koom tes los ntawm tseem fwv tug-los ntiav hauv Minneapolis cov tsev kawm ntawv thiab lub tsev kawm ntawv Blake. Peb lub kom tswj kawm-dawb muaj tshaj ntawm 500 teev txoj kev kawm zoo txhawb nqa rau cov tub/ntxhias rau siab kawm ntawv hauv Minneapolis cov tsev kawm ntawv dawb thaum lawv nyob hoob 7 thiab 8. LearningWorks yog ib qho kev kom tswj ob-xyoo, khiav haujlwm thaum caij ntuj sov thiab tej hnub vas xaum (Saturday) thaum caij kawm ntawv.

99% cov tub/ntxhais kawm ntawv tiav hauv LW kawm tag high school.
83% cov tub/ntxhais kawm ntawv tiav hauv LW tab tom kawm ntawv qib siab (college) lossis kawm tiav qib siab (college) lawm.

Leeg Twg Thiaj Li Thov Tau Mus Rau Hauv Learningworks?

LW txais ntawv (application) los ntawm cov tub/ntxhais kawm hoob 6 tam sim no hauv Minneapolis cov tsev kawm ntawv dawb ua nyiam kawm ntawv thiab txaus siab muab lawv tus kheej koom rau peb lub kom tswj ob-xyoo thaum caij ntuj sov thiab lub caij kawm ntawv. Yuav muaj cov ntawv (application) thaum lub kaum ib hli ntuj xiab thiab peb mas li txiav txim siab txais tub/ntxhais kawm ntawv thaum peb hli ntuj. Peb tsuas txais ntawv (application) los ntawm cov tub/ntxhais kawm hoob 6 xwb, thiab txhua cov tub/ntxhais kawm ntawv peb txais yuav pib thaum lub caij ntuj sov ua ntej mus kawm hoob 7. Koj nrhiav tau peb daim ntawv (application) nov.

Learningworks Muaj Dabtsi?

  • Ob xyoo kev kawm-dawb txhawb nqa, sib npaug li 500 teev kev txhawb pab.
  • Cov hoob tsawg (9-12 tub/ntxhais kawm ntawv).
  • Muaj cov hoob kawm leb, science, Askiv, social studies, thiab kos duab.
  • Muaj tsheb thauj mus los dawb rau tub/ntxhais kawm ntawv hauv LearningWorks.
  • Muaj tshais thiab su dawb thaum caij ntuj sov, thiab khoom noj xob yem thaum caij kawm ntawv.
  • Cov tub/ntxhais kawm ntawv ua xibfwb mob siab thiab muaj kev kawm txawj los pab koj tus tub/ntxhais kawm ntawv kom vam meej.
  • Cov tub/ntxhais kawm ntawv tiav lawm pab txhawb kom koj tus tub/ntxhais kawm ntawv taug txoj kev mus kawm qib siab (college).

Yam Uas Yuav Tsum Ua Nyob Rau Hauv Learningworks Lub Tshwj Xeeb?

Ua ntej yuav koom tau nrog rau LearningWorks, cov tub/ntxhais kawm ntawv yuav tsum….

  • Koom tes rau LearningWorks mus ob xyoo – txhais tau hais tias cov tub/ntxhais kawm ntawv yuav tsum mus koom LearningWorks txhua hnub rau rau lub asthiv thaum caij ntuj sov tom qab kawm hoob 6 thiab 7 tag; thiab tej hnub vas xaum (Saturday) thaum caij kawm ntawv. Xav tau daim ntawv muaj cov hnub, mus nov.
  • Koom tes txhua yam nrog rau LearningWorks – yuav tsum tuaj txhua hnub, tsuas yog muaj mob lossis muaj xwm ceev thiaj tsis tuaj xwb.
  • Yuav tsum saib ntawv (ua homework) li ib teev-mus rau-ib teev nrab txhua hmo thaum lub caij ntuj sov (tsis muaj saib ntawv/ua homework thaum lub caij kawm ntawv).

Cov tub/ntxhais kawm ntawv ua tau txhua yam hauv nov yuav kawm tiav Learning Works thaum lub caij ntuj nplooj ntoos hlav lawv hoob 8.